Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Wiesbaden
Empfänger: Gurckhaus (C00326)
Datierung: März 1863 (Quelle)
Umfang: 3 Seiten
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Carl Friedrich Ludwig Gurckhaus (31. 3. 1863); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02278, abgerufen am 24. 1. 2022.