Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Weimar
Empfänger: Carl Gurckhaus (C00326)
Datierung: 4. November 1852 (Quelle)
Umfang: 2 Seiten
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Carl Friedrich Ludwig Gurckhaus (4. 11. 1852); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02255, abgerufen am 25. 1. 2022.