Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Stuttgart
Empfänger: Friedrich  Kistner (C00459)
Datierung: 6. November 1847 (Quelle)
Umfang: 4 Seiten
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Friedrich Kistner (6. 11. 1847); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02210, abgerufen am 24. 1. 2022.