Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Frankfurt am Main
Empfänger: Friedrich  Kistner (C00459)
Datierung: 12. Februar 1846 (Quelle)
Umfang: 1 Seite
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Friedrich Kistner (12. 2. 1846); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02198, abgerufen am 19. 1. 2022.