Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Köln
Empfänger: Friedrich  Kistner (C00459)
Datierung: 20. Januar 1846 (Quelle)
Umfang: 2 Seiten
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Friedrich Kistner (20. 1. 1846); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02196, abgerufen am 25. 1. 2022.