Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Rapperswyl
Empfänger: Verlag B. Schott’s Söhne (D00002)
Datierung: 5. Oktober 1844 (Quelle)
5. Oktober 1844 (Poststempel)
Umfang: 2 Seiten
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an B. Schott's Söhne (5. 10. 1844); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02189, abgerufen am 22. 1. 2022.