Name: Reiff
Vorname: Anthony
Beruf: Vizepräsident der NY Phil. Society
Affiliation: New York Philharmonic Society
Referenzen:
 • Briefabsender

 • 25. 1. 1875
  Henry G. Stebbins/Anthony Reiff/Carl Bergman
  an Joachim Raff
  25. 1. 1875
  Carl Bergmann/Anthony Reiff/Präsident [New York Philharmonic Society]
  an Joachim Raff

  Zitiervorschlag: Reiff, Anthony; https://portal.raff-archiv.ch/C00724, abgerufen am 2. 12 2022.