Absender: Hubert  Léonard (C00529)
Erstellungsort: Paris
Empfänger: Joachim  Raff (C00695)
Datierung: 19. Mai 1869 (Quelle)
Standort: Bayerische Staatsbibliothek (München)
Signatur: Raffiana I
Umfang: 3 Seiten
Material: Papier
Schreibmittel: schwarze Tinte
Incipit: Cher Monsieur Raff,
Voici, ci-inclu, un papier que j'avais adressé

Zitiervorschlag: Léonard, Hubert: Brief an Joachim Raff (19. 5. 1869); https://portal.raff-archiv.ch/A00948, abgerufen am 29. 6 2022.